Dodaj zdjęcie Zobacz nagrody

Najnowsze zdjęcie

Główni sponsorzy


Sponsorzy edycji

Albumy i fotoakcesoria dla fotografów R


Sklep foto i wideo R


Studio Huśtawka R


Zdjęcia przez internet R


GP BatteriesRegulamin

Tytułem wstępu

Foto-Festiwal to serwis informacyjny o tematyce fotograficznej, jak również strona konkursowa przeznaczona dla ludzi pragnących zaprezentować swoją pracę szerokiej publice. Wstęp na witrynę jest całkowicie bezpłatny, podobnie zresztą jak rejestracja.

1. Zasady ogólne

1.1. Regulamin – Regulamin znajdujący się na foto-festiwal.pl jest wyznacznikiem prawa na tej witrynie. Wszelkie zachowania użytkowników powinny być do niego dostosowane, gdyż jest zgodny z powszechnie obowiązującym polskim prawem.

1.2. Organizatorem oraz właścicielem witryny jest MEdiagnoza Radosław Górniak, NIP: 6252337305, REGON: 243145300. Adres korespondencyjny: Ul. Narutowicza 16, Czeladź 41-250 (woj. śląskie)

2. Zasady konkursu

2.1. Uczestnicy – Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletni, zarejestrowani użytkownicy naszej witryny. Wyjątki stanowią osoby wysyłające zdjęcia za zgodą rodziców. Zgodę taką należy skierować na adres mailowy [email protected] Pamiętajcie! Jeśli nie trafi do nas takie pismo, a dany użytkownik wygra konkurs – zostanie on zdyskwalifikowany!

2.2 W Konkursie mogą brać udział zarówno amatorzy jak i profesjonalni fotografowie. Jest on ogólnodostępny.

2.3. Kategorie konkursowe – Informujemy, iż kategorie mogą zmieniać się w każdym kolejnym Konkursie. Zawsze jednak będzie conajmniej 9 (słownie: dziewięć) działów. Obecnie kategoriami głównymi są:

- Czarno-Białe

- Dziecko

- Krajobraz

- Makro

- Przyroda

- Wschód/Zachód

- Pory roku

- Architektura/Zabytki

- Portret

- Sport/Reportaż/Wydarzenie

- Ptaki 

- Zwierzęta 

2.3.1. Zabrania się umieszczania w konkursie zdjęć przedstawiających nagość lub pornografię. Wszelkie zdjęcia o takim charakterze będą natychmiast usuwane a koszty związane z dodaniem zdjęcia/zdjęć nie będą zwracane autorowi.

2.4. Terminy otwarcia i zamknięcia konkursu – Terminy konkursów wyznaczają właściciele witryny Foto-Festiwal. Data otwarcia dwunastej edycji konkursu (dla wszystkich kategorii) to 28 marca 2016 roku i od tego dnia można nadsyłać swoje pierwsze zdjęcia, kończy się natomiast 28 czerwca 2016 roku (godz. 23:59) i jest to ostatni dzień nadsyłania fotografii.

2.5. Czas trwania dziewiątej edycji konkursu to 3 miesiące

2.6. Termin rozwiązania konkursu - Po zamknięciu kategorii konkursowych jury w ciągu 10 dni wybierze zwycięzców poszczególnych kategorii. Następnie w ciągu kolejnych 3 dni spośród zwycięzców kategorii wybrani zostaną laureaci nagród głównych.

2.6.1. Lista zwycięzców zostanie przedstawiona na stronie głównej naszego portalu w dziale "aktualności". Laureaci zobowiązani są aby w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników potwierdzić - poprzez wiadomość mailową - adres na który ma zostać wysłana nagroda. W przypadku niedotrzymania tego terminu nagroda zostaje anulowana. Potwierdzenie adresu do wysyłki można wysyłać na adres: [email protected] lub [email protected]  


2.7. Dodawanie zdjęć – Dodanie zdjęć jest możliwe jedynie za pomocą menu "Dodaj zdjęcie" zawartego u góry strony. Nie przyjmujemy żadnej innej metody zgłaszania swoich prac. Zgłoszenie każdego zdjęcia (a można ich wysyłać nieograniczoną ilość) wymaga podania swojego Kodu Zgłoszenia. Aby uzyskać Kod Zgłoszenia należy wysłać wiadomość SMS o treści KOD.FESTIWAL na numer 7355. W ciągu kilku minut zwrotnie zostanie przesłana wiadomość z Kodem Zgłoszenia, który należy wprowadzić w odpowiednią rubrykę formularza. Koszt wysłania SMS-a na numer 7355 to 3 PLN netto (3,69 PLN brutto).

2.7.1. Sms-y wysyłać mogą użytkownicy którzy korzystają z sieci: Orange (PTKCentertel Sp. z o.o.), T-Mobile (PTC Sp. z o.o.), Plus (Polkomtel S.A.), Play (P4 Sp. z o.o.), Sferia (Sferia S.A.), Cyfrowy Polsat (Cyfrowy Polsat Sp. z o.o.) oraz wszystkich sieci wirtualnych MVNO (np. GaduAir, mBank mobile, Aster).

2.7.2. Tylko poprawnie wysłany SMS z dokładnie wpisaną komendą i numerem Premium, uprawnia do uzyskania kodu jednorazowego. W przypadku błędnie wpisanego SMSa, Użytkownik otrzyma komunikat o błędnie wysłanej komendzie. Zgodnie z zasadami opłata za każdego wysłanego SMSa jest pobierana przez operatorów GSM w momencie jego wysłania, nawet jeśli jest to nieprawidłowy SMS. Organizator informuje, iż nie ma obowiązku zwrotu kosztów SMSa bądź przesłania ponownie kodu, w przypadku jeśli Użytkownik wysłał błędną treść SMSa.

2.7.3. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu, bądź nieotrzymania SMSa z kodem, mimo wysłania prawidłowej treści SMS, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji poprzez wysłanie e-maila na adres:  [email protected] W razie pytań infolinia dostępna jest pod numerem telefonu: 22/ 312 18 52 (infolinie Avantis)

2.7.4. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu stanowi jednocześnie akceptację wszystkich zapisów niniejszego regulaminu oraz potwierdzenie autentyczności danych wprowadzanych do formularzy zgłoszeniowych podczas rejestracji autora i zgłaszania prac.

2.7.5. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.


2.8. Parametry zgłaszanych zdjęć - serwis automatycznie konwertuje dodane zdjęcia na odpowiedni format, rozmiar zdjęcia nie powinien jednak przekraczać 500KB.


2.9. Zasady wyboru zwycięzców - O wyborze zwycięzców decydować będzie JURY. Głosowanie podzielone będzie na dwa etapy. W pierwszym wybrani zostaną zwycięzcy poszczególnych kategorii. Następnie spośród tych prac jurorzy wybiorą zdjęcia, które zostaną laureatami nagród głównych.
 

2.9.1. Prace które zostały nagrodzone przez JURY w którejkolwiek edycji konkursu nie mogą brać udziału w kolejnych edycjach. Zdjęcia takie nie będą brane pod uwagę przy wyborze zwycięzców.

2.9.2. W konkursie przyznane zostaną również wyróżnienia publiczności. Otrzymają je zdjęcia, które na zakończenie konkursu uzyskają najwyższą średnią. Aby wyeliminować celowe zaniżanie ocen do systemu został wprowadzony specjalny algorytm, który będzie blokował konta nieuczciwych użytkowników. Nagminne wystawianie niskich ocen będzie tym samym karane "banem" i wykluczeniem ze strony. Wyróżnienia publiczności nie są premiowane osobnymi nagrodami.

2.9.3. Zabronione jest zakładanie fikcyjnych kont. Każdy użytkownik, który z jednego adresu IP założy większą ilość kont bez wcześniejszego uzasadnienia zostanie bezpowrotnie usunięty z portalu. Usunięte zostaną również wszyskie jego zdjęcia., a autor nie będzie mógł się ubiegać o zwrot kosztów związanych z dodaniem zdjęć.

2.10. Oświadczenia uczestników – Każda osoba wysyłająca swoje zdjęcia do Konkursu na witrynie foto-festiwal.pl stwierdza, że:

- jest się autorem/autorką nadesłanych zdjęć,

- posiada prawa do umieszczania na witrynie fotografii osób portretowanych i osoby te wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie również dla celów reklamowych Serwisu oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Foto Festiwalu. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej,

- akceptuje warunki serwisu,

- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883),

- wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu,

- wyraża zgodę na otrzymywanie mailingu z adresu [email protected]o-festiwal.pl (Nie będzie to więcej, niż dwie wiadomości miesięcznie, stricte o tematyce konkursów Foto-Festiwal.pl).

2.11. Nagrody - Szczegółowe informacje dotyczące nagród znajdziecie POD TYM ADRESEM.

2.11.1. Zwycięzcom konkursu głównego(laureatom nagród głównych) NIE przysługują nagrody za zwycięstwo w kategorii.

2.11.2. W przypadku gdy prace jednego autora wygrają więcej niż jedną kategorię otrzyma on JEDNĄ nagrodę.

2.11.3. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na gotówkę.

3. Postanowienia końcowe

3.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania fotografii i tekstów o treści powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo Polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne. Decyzja o usunięciu takich treści jest niepodważalna i ostateczna. Uczestnikowi, którego fotografia została usunięta z konkursu nie przysługuje zwrot opłaty za zgłoszenie zdjęcia.

3.1.1. Zdjęcia prosimy dodawać tylko w trakcie trwania edycji konkursowych. Daty rozpoczęcia i zakończenia edycji podane są w regulanimie. Wszystkie prace dodane w innym terminie (między edycjami) będą usuwane z serwisu, a autorom nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu kosztów związanych z dodaniem zdjęć.

3.2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania komentarzy, które w jakikolwiek sposób "godzą" w dobre imię konkursu lub obrażają organizatorów lub innych użytkowników. Konta użytkowników będących autorami "niestosownych" komentarzy będą blokowane lub usuwane z konkursu.

3.3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wysyłania wewnętrznego mailingu do wszystkich użytkowników strony foto-festiwal.pl

3.4. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.

3.5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkowników w wyniku utraty danych lub opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu informacji spowodowanych brakiem transmisji,nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w świadczeniu usług niezależnymi od Organizatorów, w szczególności mając na uwadze przyczyny o charakterze siły wyższej: wybuch wojny, huragan, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk, awarie sieci Internet lub jej części, sieci energetycznej, jak też przyczyny związane bezpośrednio z uprawnieniami lub działaniami faktycznymi operatorów telekomunikacyjnych,dostawców usług telekomunikacyjnych oraz inne, a uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.

3.5.1. Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za wady ukryte nagród oraz ewentualne uszkodzenia powstałe w wyniku wysyłki (transportu) nagród.

3.6. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są zapłacić podatek od zdobytej nagrody (dotyczy nagród o wartości powyżej 760,00 zł brutto) w wysokości 10% jej wartości tytułem podatku dochodowego. Podatek od nagrody należy uiścić nie później niż w dniu jej odebrania. W przypadku nieuiszczenia odpowiedniej kwoty przez zwycięzcę Konkursu Organizatorzy mają prawo do wstrzymania wydania nagrody.

3.7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Ewentualne prace, które zamieszczą będą usunięte bądź nie będą podlegać ocenie.

3.8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

3.8.1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

3.9. W przypadku niewyjaśnionych kwestii oraz jakichkolwiek wątpliwości związanych z działaniem serwisu prosimy o kontakt. Formy supportu dostępne są pod tym adresem.

4.0. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

3.9.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.


Najnowsza Aktywność:

Grzegorz Matla dodał swoją ocenę do zdjęcia Czekając na słońce
Grzegorz Matla dodał swoją ocenę do zdjęcia Żołna
Grzegorz Matla dodał zdjęcie Odlotowy kur
Agnieszka Saladra-Pacek dodała zdjęcie Carmen
Agnieszka Saladra-Pacek dodała zdjęcie Carmen

Najaktywniejsi użytkownicy w ostanim miesiącu

Wszelkie prawa zastrzeżone
Foto-Festiwal 2011r.

Realizacja: Siedem.pl
MainPage designed by VisionTrust